Az oldal üzemeltetője adatkezelőként: Pandur Géza Balázs EV.
Pandur Géza Balázs EV. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja.

Az üzemeltető adatai:
Név: Pandur Géza Balázs EV.
Székhely: 2089 Telki, Darázs utca 6. 1em/3.
Tel: 30/2808-402
Web: http://www.panduringatlan.hu
Facebook: https://www.facebook.com/panduringatlan
Adatvédelmi kapcsolattartó Pandur Géza Balázs, e-mail: info@panduringatlan.hu

I. Bevezetés
Pandur Géza Balázs EV, mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési
elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben
megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi
kötelezettségeket:

 • A GDPR, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete a
  természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
  védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
  hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, továbbiakban:
  Rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
  CXII. törvény (Info. tv.),
  1. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
  1. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
   információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  1. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
   egyes korlátairól (Grtv.).
   Tájékoztatóban használt kifejezéseket a Rendelet értelmező rendelkezései között
   meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely
   fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.

Alapvető fogalmak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban:
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó
bármely információ; amelyből azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat,
online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés,
rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés,
felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel
útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a
tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó
különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi
II. JOGALAPOK A PANDUR GÉZA BALÁZS EV. ADATKEZELÉSE SORÁN
A személyes adatok a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. általi felvétele és kezelése
rendszerint az alábbi jogalapokon nyugszik:
Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás
elrendeli (Rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény
(továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő
személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és
ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.
Szintén ilyen törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az Adatkezelőtől megrendelt reklámmegjelenés
körében.
Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok
megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az
általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény
rendelkezésén.

Egyes személyes adatokat az Adatkezelő azért kezel, mert az Önnel kötött szerződés
teljesítéséhez szükséges, vagy, mert az ilyen szerződés megkötéséhez vezető folyamat során
szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. b) pont).
Az Adatkezelő ezen a jogalapon kezeli az Ön azon adatait, amelyek az ingatlanközvetítésre
vonatkozó szerződés teljesítéséhez, ill. megkötéséhez szükségesek. Lentebb tájékoztatást kap
arról, mely adatait kezeli az Adatkezelő szerződés teljesítése érdekében. Ezen adatokat a
szerződéskötéshez és a szerződés teljesítéséhez meg kell adnia. Amennyiben az adatokat Ön
nem adja meg az Adatkezelőnek, akkor a szerződés nem jön létre, vagy a szerződés teljesítése
megnehezül.
Az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezés során megadott adatok
kezelése az Önnel kötendő, foglalkoztatásra irányuló szerződés megkötéséhez vezető
folyamat (álláspályázatok elbírálása, szerződéskötés) során szükséges.
Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése szükséges szerződés teljesítéséhez,
vagy a szerződéskötéshez vezető folyamat során.
Vannak olyan személyes adatok, amelyeket az Adatkezelő az Ön hozzájárulása alapján
(Rendelet 6. cikk (1) bek. a) pont) kezel. Egyes személyes adatainak kezeléséhez az
Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával vagy vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn
keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön
hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes,
telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot eladó/kiadó ingatlannal
kapcsolatos tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén eladási vagy vételi
ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez
való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével
(hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások).
Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.

A fentieken túl, a felvett személyes adatokat a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. adott esetben
akkor is kezelheti, ha az adatok kezelése saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges (Rendelet 6. cikk (1) bek. f) pont), de ezen érdekekkel szemben
elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek
személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
III. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK
Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az
Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:

 • Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a PANDUR GÉZA BALÁZS EV.
  megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill.
  értékbecslési szolgáltatást nyújt.
 • Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést
  rendelhetnek meg a PANDU GÉZA BALÁZS EV. honlapján az alábbi feltételekkel.
  A PANDUR GÉZA BALÁZS EV. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt
  hirdetést. A hirdetés időtartama: amíg az érintett megrendelő a hirdetésfelvételi
  űrlapon azt kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott
  adatok szerepelnek.
  A hirdetések URL-je: https://panduringatlan.hu/ingatlanok
 • Hírlevél szolgáltatás: a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. honlapján hírlevél
  szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet.
 • eDM levelek: az érintett kérése esetén a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. a megjelölt
  e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad a PANDUR GÉZA
  BALÁZS EV. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, más fontos
  információkról.
 • Segítő szolgáltatások: a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. honlapján többféle, ingatlan-
  forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-
  külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre. A hírlevelek és kalkulátorok egy
  részét a MIOSZ üzemelteti, adatkezelője a MIOSZ, a PANDUR GÉZA BALÁZS EV.
  adatfeldolgozóként jár el ezek esetében.
  Segítő szolgáltatások: ingyenes hitelügyintézés, állami támogatások ismertetése,
  ügyfél-elégedettségi nyilatkozatok, energetikai tanúsítvány beszerzése, napló értesítő
  nyilvántartási rendszer.
  Statisztikai és értékesítési adatbázis képzése: a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. belső
  nyilvántartás, ingatlanpiaci elemzések készítése céljából, az értékesítés elősegítésére,
  ill. értékbecslés céljából statisztikai és értékesítési adatbázist készít az ingatlanok
  adataiból, továbbá a hirdetésekből és az eladással kapcsolatos adatokból.
 • Álláshirdetés: A PANDUR GÉZA BALÁZS EV. honlapján lehetőség van
  álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül.
  A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés
  időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.
  Érintett Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés
  jogalapja

Adatkezelés
időtartama

Ingatlan
tulajdonos
(eladó/bérbeadó
)

családi és utónév, születési
családi és utónév,
állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában
tartózkodási helye,
azonosító okmányának
típusa és száma

A Pmtv. szerinti ügyfél-
átvilágítás elvégzése

Rendelet 6.
cikk (1) bek. c)
pont
Pmtv. 7-9. §

Az adatrögzítéstől
számított 8 évig

Ingatlan
tulajdonos
(eladó/bérbeadó
)

családi és utónév, születési
családi és utónév, lakcím,
telefonszám, e-mail cím
Az ingatlan következő
adatai: eladó/bérbadó
ingatlan címe és helyrajzi
száma, ingatlan jellege (pl.
családi ház, társasház,
telek), eladási ár/bérleti díj,
építés éve, fekvés
(belterület, külterület),
építési állapot (pl. új,
újszerű, felújított, használt,
felújítandó, bontandó), telek
területe és belső terület
(hasznos alapterület), építési
mód, komfortfokozat, fűtési
mód, szobaszám, ingatlan

Ingatlanközvetítésre,
ill. értékbecslésre szóló
megbízás teljesítése,
tájékoztatás, az
eladó/bérbeadó és a
vevő/bérlő közötti
kapcsolat létrehozása,
az adásvételi/bérleti
szerződés
megkötésének
elősegítése.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. b)
pont

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb 5
évig, vagy ha ez
hosszabb, akkor a
megbízás
teljesítésétől/megszűnés
étől számított 5 évig.

külső/belső állapota,
ingatlanról készült
fényképfelvételek, alaprajz.
Szükséghez képest az
az ingatlan egyéb
tulajdonságai és műszaki
adatai.

Ingatlan
tulajdonos
(eladó/bérbeadó
)

családi és utónév, születési
családi és utónév,
állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában
tartózkodási helye,
azonosító okmányának
típusa és száma
adóazonosító jel, személyi
azonosító jel, bankszámla
szám, telefonszám, e-mail
cím, ingatlan helyrajzi
száma, vételár

Az eladó/bérbeadó és a
vevő/bérlő közötti
adásvételi/bérleti
szerződés
megkötésének
elősegítése a
szerződéskötéshez
szükséges adatok
okiratszerkesztő
ügyvéd részére való
továbbításával.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Az adatkezelési cél
megvalósulásáig, de
legfeljebb az
adatrögzítéstől
számított 5 évig.

Ingatlan
tulajdonos
(eladó/bérbeadó
)

Az ingatlan következő
adatai: eladó/bérbeadó
ingatlan címe (házszám
nélkül) és helyrajzi száma,
ingatlan jellege (pl. családi
ház, társasház, telek),
vételár/bérleti díj,
eladás/bérbeadás időpontja,
építés éve, fekvés
(belterület, külterület),
építési állapot (pl. új,
újszerű, felújított, használt,
felújítandó, bontandó), telek
területe és belső terület
(hasznos alapterület), építési
mód, komfortfokozat, fűtési
mód, szobaszám, ingatlan
külső/belső állapota,
ingatlanról készült
fényképfelvételek, alaprajz.
Szükséghez képest az
az ingatlan egyéb
tulajdonságai és műszaki
adatai.

Az ingatlan adatainak
statisztikai és
értékesítési adatbázis
képzés és értékbecslés
céljára való
felhasználása, kivéve:
ügyfél neve, házszám.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig, de
legfeljebb az
adatrögzítéstől
számított 10 évig.

Ajánlattevő
Vevő/bérlő

családi és utónév, születési
családi és utónév,
állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában
tartózkodási helye,
azonosító okmányának
típusa és száma

A Pmtv. szerinti ügyfél-
átvilágítás elvégzése

Rendelet 6.
cikk (1) bek. c)
pont
Pmtv. 7-9. §

Az adatrögzítéstől
számított 8 évig

Ajánlattevő
Vevő/bérlő

családi és utónév, lakcím,
telefonszám, e-mail cím

Ingatlanközvetítésre
szóló megbízás
teljesítése, tájékoztatás,
az eladó/bérbeadó és a
vevő/bérlő közötti
kapcsolat létrehozása,
az adásvételi szerződés
megkötésének
elősegítése

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb 5
évig

Ajánlattevő
Vevő/bérlő

családi és utónév, születési
családi és utónév,
állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában
tartózkodási helye,
azonosító okmányának
típusa és száma
adóazonosító jel, személyi
azonosító jel, telefonszám,
e-mail cím

Az eladó/bérbeadó és a
vevő/bérlő közötti
adásvételi/bérleti
szerződés
megkötésének
elősegítése a
szerződéskötéshez
szükséges adatok
okiratszerkesztő
ügyvéd részére való
továbbításával.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb 5
évig

Megtekintő

Név, lakcím, telefonszám, e-
mail cím

Ingatlanközvetítésre
szóló megbízás
teljesítése (az ingatlan
bemutatás
megtörténtének
rögzítse, a megtekintett
ingatlannal
kapcsolatban
tájékoztatás, az
eladó/bérbeadó és a
vevő/bérlő közötti
kapcsolat létrehozása)

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb 5
évig

Egyéb
érdeklődő,
vevőjelölt

Név; telefonszám; e-mail
cím; keresett ingatlannal
kapcsolatos információk:
ingatlan vételára/bérleti díja,
ingatlan elhelyezkedése,
jellege, fekvése, hasznos
alapterülete, építési módja,
komfortfokozata, fűtési
módja, szobaszáma, ill.
építési telek területe

Tájékoztatás, érdeklődő
megkeresésére való
válaszadás, az
érdeklődőnek
megfelelő ingatlan
keresése, az
eladó/bérbeadó és a
vevő/bérlő közötti
kapcsolat létrehozása.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb 5
évig, kivéve ha a
határidő letelte előtt Ön
másként rendelkezik
(például kéri, hogy az
adatkezelő az ingatlan
keresést folytassa)

Hirdető

Név, lakcím/székhely,
adószám (ha van)

Hirdetési szolgáltatás
nyújtása az Adatkezelő
honlapján.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. c)
pont
Grtv. 5. §

A hirdetés
közzétételétől számított
5 évig

Hirdető Név, e-mail cím,
telefonszám
Az ingatlan adatai: ingatlan
fekvése (település, kerület,
közterület neve, emelet),

Hirdetési szolgáltatás
nyújtására vonatkozó
megrendelés teljesítése
az Adatkezelő
honlapján.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. b)
pont

Az adatrögzítéstől
számított legfeljebb 5
évig

ingatlan jellege, építés éve,
tájolás, kilátás, építési
állapot, alapterület,
telekterület, belmagasság,
építési mód,
komfortfokozat, fűtési mód,
szobaszám, parkolási
lehetőség, irányár/bérleti díj,
fényképfelvételek, hirdetés
szövege.

Hirdető

Az ingatlan adatai: ingatlan
fekvése (település, kerület,
közterület neve, emelet),
ingatlan jellege, építés éve,
tájolás, kilátás, építési
állapot, alapterület,
telekterület, belmagasság,
építési mód,
komfortfokozat, fűtési mód,
szobaszám, parkolási
lehetőség, irányár,
fényképfelvételek

Az ingatlan és a
hirdetés adatait
statisztikai és
értékesítési adatbázis
képzése és értékbecslés
céljára használni.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Az érintett
hozzájárulásának
visszavonásáig, de
legfeljebb az
adatrögzítéstől
számított 10 évig.

Hírlevél
feliratkozó

Név, e-mail cím Hírlevél szolgáltatás

nyújtása

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

Hírlevél szolgáltatásról
való leiratkozásig
(érintett által kért
törlésig), vagy a
hírlevél szolgáltatás
megszűnéséig

eDM levél
feliratkozó

Név, e-mail cím Marketing célú
tájékoztató levél
küldése.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

eDM levelekről való
leiratkozásig (érintett
által kért törlésig), vagy
az eDM szolgáltatás
megszűnéséig

Segítő
szolgáltatás
igénybe vevője

A szolgáltatás jellegétől
függően: az ingatlan típusa,
a vagyonszerzés módja, az
ingatlan forgalmi értéke,
az eladás és a vásárlás éve,
eladási és vásárlási ár,
megszerzés költségei,
értékesítés költségei,
értéknövelő beruházások
értéke,
név, havi nettó jövedelem,
igényelt hitel összege,
ingatlan vételára
e-mail cím, telefonszám

A honlapon nyújtott
segítő szolgáltatások
nyújtása, szükség
esetén e-mailes vagy
telefonos
kapcsolatfelvétel,
tájékoztatás.

Rendelet 6.
cikk (1) bek. a)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

A szolgáltatás
teljesítéséhez szükséges
ideig.
Hitelügyintézéshez
kapcsolódó szolgáltatás
esetén: szolgáltatás
teljesítéséig, de
legfeljebb 5 évig,
kivéve, ha a határidő
letelte előtt Ön másként
rendelkezik

Álláshirdetésre
jelentkező

A jelentkezésben
megadandó: név, e-mail
cím, telefonszám.
A jelentkező által
esetlegesen magadott:
lakcím, születési hely, idő,
anyja neve, iskolai

Álláshely betöltése,
amelynek keretében:
álláspályázatok
értékelése, elbírálása,
személyes állásinterjú
egyeztetése,
kiválasztott jelölttel
szerződéskötés

Rendelet 6.
cikk (1) bek. b)
pont
(önkéntes
hozzájárulás)

A jelentkezők adatait az
Adatkezelő az álláshely
betöltéséig kezeli

végzettség, nyelvismeret,
előző munkahely(ek).

Energetikai
tanúsítvány

Az ingatlan adatai: ingatlan
fekvése (település, kerület,
közterület neve, emelet,
ajtó)
Eladó családi és utónév,
telefonszám, e-mail cím

Energetikai tanúsítvány
készítéséhez az ingatlan
adatainak és az eladó
adatainak továbbítása
energetikus részére.

Az adatkezelési cél
megvalósulásáig, de
legfeljebb az
adatrögzítéstől
számított 5 évig.

Napló értesítő

Az ingatlan következő
adatai: eladó/bérbeadó
ingatlan címe (házszám
nélkül) és helyrajzi száma,
ingatlan jellege (pl. családi
ház, társasház, telek),
vételár/bérleti díj,
eladás/bérbeadás időpontja,
építés éve, fekvés
(belterület, külterület),
építési állapot (pl. új,
újszerű, felújított, használt,
felújítandó, bontandó), telek
területe és belső terület
(hasznos alapterület), építési
mód, komfortfokozat, fűtési
mód, szobaszám, ingatlan
külső/belső állapota,
ingatlanról készült
fényképfelvételek, alaprajz.
Szükséghez képest az
az ingatlan egyéb
tulajdonságai és műszaki
adatai.
Eladó családi és utónév,
telefonszám, e-mail cím

Az eladó/bérbeadó
tájékoztatására: az
ingatlanközvetítés
fontos lépéseit
tartalmazó elektronikus
napló értesítő küldése.

Az adatkezelési cél
megvalósulásáig, de
legfeljebb az
adatrögzítéstől
számított 5 évig.

A táblázatban használt fogalmak:
Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan
tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill.
aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek
meghatalmazottja.
Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi
ajánlatot tett.
Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette

Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő
ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon,
elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az
Adatkezelő megkeresését eladási vagy vételi érdeklődés céljából, ill. aki az Adatkezelőnél
ingatlankeresőként jelentkezik.
Hirdető: olyan érintett, aki a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. hirdetési szolgáltatását igénybe
veszi.
Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra
feliratkozott.
eDM levél feliratkozó: olyan érintett, aki a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. által nyújtott
szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre
feliratkozott.
Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő
szolgáltatást igénybe vette.
Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.
IV. ADATFELDOLGOZÓINK
A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást
adatfeldolgozóként a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. (székhely: 2089, Telki, Darázs utca 6.
I.em/3 telefon: 30/2808-402, e-mail cím: info@panduringatlan.hu )végzi.
Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett
hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében
adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.
Egyes ügynökeink, közreműködőink nem munkavállalói státuszban járnak el, ők független
vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.
Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:

 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja
  igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az
  igényelni kívánt hitel összege, és a hiteligényléssel kapcsolatos, Ön által megadott
  további adatok továbbításra kerülnek a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás
  alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást
  fog kapni.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni,
  akkor a szerződés előkészítéséhez szüksége adatok továbbításra kerülnek az
  okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges
  dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd
  nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni
  az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az
  ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a

tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől
tájékoztatást fog kapni.
V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS
A PANDUR GÉZA BALÁZS EV. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének
(MIOSZ) tagja. A MIOSZ kiemelt együttműködő szoftverfejlesztő- és szolgáltató partnere,
back office és front office megoldások, valamint a statisztikai és értékesítési adatbázis képzés
tekintetében a VÁR-KÖZ Kft.
A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében,
valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás
érdekében statisztikai és értékesítési célból a hirdetések és az ingatlanok adatait a PANDUR
GÉZA BALÁZS EV. megosztja a MIOSZ-szal a VÁR-KÖZ Kft.-vel, és a MIOSZ
együttműködő partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője
ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján –
kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.
A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.miosz.hu/adatkezelesi-tajekoztato/
A VÁR-KÖZ Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:
https://www.varkoz.hu/adatkezeles/adatvedelem
A MIOSZ partereinek listája: http://miosz.lc.hu/partnerirodak/magyar-ingatlankozvetitok-
orszagos-szovetsege
A fentiek alapján a MIOSZ és a VÁR-KÖZ Kft. részére statisztikai és értékesítési adatbázis
képzés céljából az alábbi adatok kerülnek továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére
vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az
ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési
állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla,
panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; forgalomképesség értékelése
(1-10); építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek;
eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére
vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma.
Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei:
Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége, székhely/levelezési cím: 1126 Budapest,
Orbánhegyi út 14., telefonszám: 06 30 485 5157, e-mail cím: titkarsag@miosz.hu
Vár-Köz Kft., székhely/levelezési cím: 1131 Budapest, Kucsma utca 13-15. fszt. 50.,
telefonszám: 06 30 328 6789, e-mail cím: adatkezeles@lc.hu
Az adattovábbítás címzettjei a továbbított adatokat kizárólag a fent megjelölt célból
kezelhetik.
VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a
cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy
megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való
hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan
szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást

nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatainak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés
szükséges.
VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA
A személyes adatok biztonságát a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. a technika szintjének
megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz
történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását,
szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A PANDUR GÉZA BALÁZS
EV. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek
esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba
elhárításáig.
VIII. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, JOGORVOSLATI
LEHETŐSÉGEK
Ön, mint érintett kérelmezheti a PANDUR GÉZA BALÁZS EV, mint Adatkezelőtől az Önre
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
Ön jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a hozzájárulását a személyes adatai
kezeléséhez. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt, hozzájárulás alapján végrehajtott
adatkezelés jogszerűségét, valamint nem érinti azon adatokat, amelynek kezelésére az
Adatkezelő jogszabály alapján köteles vagy jogosult.
Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön
jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljairól, az érintett személyes adatok
kategóriáiról, az adatok címzettjeinek kategóriáiról, a személyes adatok tárolásának tervezett
időtartamáról (ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól).
Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok másolatát kérésére az Ön rendelkezésére bocsátja.
A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha azt Ön másként kéri.
A személyes adatot törölni kell, ha:

 • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt gyűjtötték vagy
  más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
  adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
  adatkezelésre, vagy az érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az
  adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
  jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
  társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
  pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
  felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de
  Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
  vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
  vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
  elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
  Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
  adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá
  jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
  Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
  személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés alapja:
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
  gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
  szükséges.
  Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
  adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
  amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
  vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
  kapcsolódnak.
  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
  arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése
  ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
  Ha az Adatkezelő adatvédelmi incidenst észlel, és az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
  magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül
  tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.
  A fenti ügyekben kérelmét benyújthatja a PANDUR GÉZA BALÁZS EV. -hoz (székhely:
  2089, Telki, Darázs utca 6. I.em/3. telefonszám: +36 30 2808 402, e-mail:
  info@panduringatlan.hu). Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem
  beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja önt a kérelem nyomán hozott
  intézkedésekről.
  Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő
  további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a
  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül
  tájékoztatja önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség
  szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az intézkedés
elmaradásának okairól. Az intézkedés elmaradása esetén, vagy a megtett intézkedés kapcsán
ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását
kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: postacím:
1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu,
honlap: http://naih.hu.
Ön a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a
törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Ha a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen panasza vagy problémája van,
kérjük, forduljon az Adatkezelőhöz, mielőtt a fenti eljárások bármelyikét elindítja.